Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Å velge og å være utvalgt

Å velge og å være utvalgt

Vi er inne i et valgår for stortingsvalg og kirkevalg. Valgene handler om personer. Hvem skal vi velge, og på hvilket grunnlag skal vi velge dem? Både alder, kjønn og geografi kan spille inn, men viktigst er kanskje likevel at vi har en trygghet for at de vi velger representerer oss og det vi oppfatter som viktige verdier. Alle valg er slik sett verdivalg.

Bibelen har mye å si om personvalg og verdivalg i et dypere perspektiv. Guds budskap kan sammenfattes i at du er utvalgt fordi du er dyrebar i Hans øyne. Utvalgt. Ikke til et dennesidig verv, men til felleskap med Gud selv og til et evig liv i himmelen. Gud vil at alle skal bli frelst.

I Guds øyne er det i all hovedsak han som velger oss. Det er et tydelig perspektiv som går gjennom hele Bibelen. Moses skriver om Israelsfolket: «Deg har Herren utvalgt blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk ». Og Jesus sier til sine disipler: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere». Og videre i Kolosserbrevet: «Dere er Guds utvalgte». For å nevne noen få av skriftstedene som taler om dette.

Hvilke egenskaper har vi, og hvilken verdi har vi mennesker, som gjør at Gud velger oss? Ja, det tåler å gjentas, vi er dyrebare i Guds øyne. Du er dyrebar i Guds øyne. Og, det er ikke det du gjør, eller det du er avholdende fra for den saks skyld, som gjør dette. Gud er glad i deg som du er og slik du er skapt.  Denne kjærlighet kommer tydeligst til uttrykk gjennom Jesu død og oppstandelse. Ditt liv er verdsatt av Gud. Du er utvalgt.
 
Håvard Haug


Del denne artikkel på e-post