Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Regler og rutiner for gravlegging på kirkegårdene i Sørum

Regler og rutiner for gravlegging på kirkegårdene i Sørum

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven), med forskrifter, rundskriv fra kirkedepartementet og vedtekter for kirkegårdene i Sørum kommune, beskriver de rettigheter og plikter man har i forbindelse med et dødsfall. Alle med bopel i kommunen har rett til grav i Sørum. Man kan fritt velge kirkegård.

Ved dødsfall tar den som sørger for gravferden, jfr.§ 9, eller et byrå på vegne av denne, kontakt med kirkekontoret for å få fastsatt tidspunkt for begravelse/bisettelse. I gravferdslovens § 9 fortelles det om hvem som i rekkefølge har rett til å besørge gravferden. Ved en eventuell uenighet om dette i familien, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen.

Gravferdslovens § 10 og 12 sier at kremasjon eller gravlegging skal skje senest ti dager etter dødsfallet. Fellesrådet kan forlenge fristene i § 10 tredje ledd og § 12 dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Normalt vil dispensasjon bare bli gitt hvor nærmeste pårørende i rett opp- og nedgående linje ikke kan komme innenfor ti dager. Fellesrådets avgjørelse kan ikke påklages.

I Sørum er ukedagene for gravferd satt til tirsdager, torsdager og fredager. Ved kremasjon skal urnen settes ned så snart det er praktisk mulig. Jfr. rundskriv nr. V-11B/2004 fra kirkedepartementet. I Sørum skjer urnenedsettelse normalt senest 3 uker etter dødsfall.

Valg av gravsted, feste og stell 
Om avdøde hadde et festet gravsted fra tidligere og fredningstiden er ute, kan dette brukes på nytt. Ved bruk av et gravsted som avdøde ikke var fester av, må fester gi et skriftlig samtykke til bruk av graven. Den som sørger for gravferden, blir oppført som ny fester for gravstedet og eventuelt andre gra ver som avdøde var fester for i kommunen. Dersom familien ønsker en annen fester må dette meddeles skriftlig til kirkekontoret.

Ved valg av nytt gravsted vil dette bli anvist av kirkegårdsforvaltningen. Er det ønsker om spesielle steder på kirkegården vil slike ønsker om mulig bli tatt hensyn til. Et ektepar eller samboende par velger som regel en dobbelt grav, dvs. et gravsted med to graver. En eller flere urner kan også settes ned på en kisteplass. Kirkegårdsbetjeningen vil, en tid etter en begravelse, fjerne blomster og etter hvert planere og så til med gress. Denne prosessen vil være avhengig av årstid og værforhold.

På et gravsted, som kan bestå av en eller flere enkeltgraver, kan det plasseres et gravminne. Gravminnet blir plassert på den graven som først tas i bruk og blir stående der også etter senere begravelser i gravstedet. Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt, som kun kan avgrenses med en tredelt natursteinskant som flukter med terrenget omkring. 

Ved å kontakte kirkekontoret kan det opprettes avtale om gravstell. Mange spørsmål kan enkelt besvares ved en henvendelse til kirkegårdskontoret eller kirkekontoret. 

Kirkegårdsvedtektene for Sørum finnes her 
De kan også fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Kirkevergen


Del denne artikkel på e-post