Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Feste av grav og festeavgift

Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav? 

Festeavgift for graver som fornyes

 
Hvem er fester?
Ved et dødsfall blir den som besørger gravferden registrert som fester av graven, så sant kirkekontoret ikke får andre opplysninger om dette.
Festerett kan bare innehas av en person. Det er de etterlatte som skal avgjøre hvem som skal være ansvarlig for graven/gravene.
Når festeren dør, skal de etterlatte gi melding til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til.
 
Betaling av festeavgift
Når den første graven på et nytt  gravsted tas i bruk, er denne graven en  frigrav (betalingsfri) i 20 år. I tilfeller hvor det  reserveres en grav (eller flere) ved siden av den som  tas i bruk, betales det festeavgift fra første stund på denne/disse gravene og  20 år frem i tid. Når disse 20 årene er gått, gis det anledning til å feste graven ved å betale festeavgift videre. Det kan da betales festeavgift for  5 år om gangen. Festeavgiften er pr. d.d.kr. 220,- pr. grav pr. år.
 
Festers rettigheter og plikter 
Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og til å sette opp et gravminne på graven. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Fester plikter også å melde fra til kirkekontoret ved adresseforandring.
 


Del denne artikkel på e-post