Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Begravelse

Begravelse

Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør er det mange tanker og følelser som veller opp. 

Midt i dette er det flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene.

Hva må avklares

• Hvem av de etterlatte er juridisk ansvarlig for gravferden
• Skal det være kistegrav eller kremasjon.
• På hvilken kirkegård skal den døde få sin grav.
• Valg av gravferdsbyrå.   
• Hvor og når skal gravferdsseremonien være.
• Annonsering i avisa av dødsfallet og gravferden. 

Det er de etterlatte som har gravferdsretten som tar avgjørelsene vedrørende gravferd. Noen ønsker å ordne det meste selv, andre lar begravelsesbyråene ta hånd om mye av det praktiske som må ordnes. 
Ønsker man ikke å benytte seg av begravelsesbyrå, kan sted og tid for gravferdsseremoni, samt valg av gravsted avtales direkte med Sørum kirkekontor.  

Begravelsesbyrået
Begravelsesbyrået er behjelpelig med det praktiske i forbindelse med dødsfallet, herunder også det som gjelder begravelsen. Blant annet å ta kontakt med kirkekontoret for å avklare tidspunkt for begravelse. Tidspunkt for begravelsen fastsettes som regel i løpet av de første dagene. 

Sørgesamtale
Når seremonien skal ledes av prest i Den norske kirke i Sørum, vil de som er oppsatt som nærmeste pårørende bli kontaktet av forrettende prest for å avtale tid for samtale. Samtalen skjer enten i hjemmet til avdøde/pårørende, eller på kirkekontoret. I samtalen vil presten gjerne høre om dødsfallet og om hvem den døde var for de pårørende. Noe av dette vil også kunne brukes i en minnetale i kirken. Det er også mulighet i denne samtalen til å avklare praktiske spørsmål rundt gravferden, som valg av salmer, soloinnslag og lignende.. 

Sanger/salmer
Sanger i begravelsen skal normalt velges fra salmeboken. Det er vanlig at pårørende velger sanger, og ofte også musikk. Prest, organist eller begravelsesbyrå kan hjelpe med å velge sanger og musikk til begravelsen. Vær oppmerksom på at hver organist har sitt repertoar og ikke alltid har mulighet til å spille det dere ønsker utover salmeboken. All musikk og sang skal på forhånd godkjennes av organist og prest, det er derfor viktig at dette avklares i god tid før begravelsen. 

Minnetale 
Ofte sies noen korte minneord om avdøde og /eller noen ord om dødsfallet i begynnelsen av begravelsen. Det er gjerne en av de pårørende eller presten (på vegne av de pårørende)som holder talen. Dersom andre ønsker å si noe avklares dette med forrettende prest på forhånd. De nærmeste pårørende skal også gi samtykke til dette. 
Dersom noen ønsker å tale ved kransepåleggelser, gi æresbevisninger eller gjøre andre tiltak i tillegg til gravferdsordningen skal dette på forhånd godkjennes av forrettende prest. 

Barn i begravelsen 
Mange er usikre på om barna bør være med i begravelsen eller ikke. Generelt bør barn få være med i hvert fall fra de er 4 år. Barn har like stort behov for å uttrykke sin sorg som voksne. men det utrykkes ikke alltid på samme måter. Barn veksler raskt mellom glede og sorg - lek er en viktig del av hverdag også for et sørgende barn. Vi må ikke tro at dette betyr at de skal "spares for" eller "beskyttes mot" sorgen sammen med resten av familien. Allerede fra 3 års alderen er barn opptatt av død. Dersom de voksne møter dette med åpenhet, og legger til rette for barnas sorg, er det godt og viktig for dem å få delta.

Det er viktig å lage gode rammer for barns deltagelse i en begravelse. Forklar på forhånd at det kommer til å være mye blomster, hvor kisten skal stå og hvordan det vil se ut. Det er fint å kunne gå inn i kirka og se før begravelsen, og så ta en tur ut igjen og snakke om hvordan det oppleves. Forklar også at det er fint og naturlig at voksne gråter og reagerer, at det er fordi vi er glade i hverandre og er lei oss fordi en er død. Dersom foreldrene er usikre på om de selv er i stand til å ta vare på barnet under begravelsen, kan det være fint å finne noen andre som ikke sto avdøde så nær og som barnet har tillit til, som kan være sammen med barnet.

Ta gjerne kontakt med presten på forhånd for å snakke om dette. Det finns også gode barnebøker om begravelse og om barn og sorg, som kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barna.

Kistegrav eller kremasjon m/ urnenedsettelse 
Dersom det er kistegrav avsluttes begravelsen ved den åpne graven, ved kremasjon følges normalt kisten til bårebilen og gravfølget blir stående til bilen har kjørt bort. 

I mange tilfeller vet de pårørende om avdøde ønsket kistegrav eller kremasjon. Men avdødes ønsker er ikke alltid kjent. Den som sørger for gravferden kan da fremsette begjæring om kremasjon. 

Ved kirkelig begravelse skal pårørende/gravferdsbyrået på forhånd gi melding til kirkekontoret om det skal avsluttes med kistebegravelse eller kremasjon m/urnenedsettelse. 

* Ved spredning av aske/privat gravsted, kan man ikke kreve at prest medvirker i forbindelse med begravelsen Jfr..gravferdsloven §20 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32)

Den som har fylt 15 år, kan skrive en begjæring om at en ønsker kremasjon dersom en dør, denne må være underskrevet og datert. 

Ved urnenedsettelse er det anledning for pårørende til å være tilstede når urnen settes ned på kirkegården. Vanligvis er det ingen kirkelig medvirkning ved denne handlingen. Det finnes imidlertid en ordning som kan brukes dersom det er ønskelig.

Informasjonsfilm ang. kremasjon (http://kirkegaardskultur.no/2014/08/12/informasjonsfilm-om-kremasjon/)

Kostnader 
For medlemmer av Den Norske Kirke koster selve begravelsen ingen ting i kirkene i den kommunen avdøde er folkeregistrert. All pynting av kirken og evt. soloinnslag o.l. bekostes av pårørende. 
* For bruk av kirken til begravelser i andre kirkesamfunn, ta kontakt med din menighet. 

To gravferdsliturgier 
Våren 2003 vedtok menighetsrådene i Sørum kommune å innføre den nye gravferdsordningen som er kommet for Den Norske Kirke. Denne brukes nå som alternativ til den gamle liturgien. Det er forrettende prest som avgjør hvilken liturgi som brukes. 

Ved graven er en av forskjellene at jordpåkastelsen etter den nye liturgien skjer etter at kisten er senket ned i graven, mens dette etter den gamle ordningen skjer før kisten senkes. 

Som tidligere skal kisten som hovedregel senkes helt ned. Jfr." Alminnelige bestemmelser for gravferd". 

Båreandakt 
Båreandakt brukes når det er ønske om det, og kan benyttes i hjemmet, på sykehus og andre institusjoner eller i gravkapell/ bårehus. Andakten ledes som regel av en lek kristen, men presten kan forespørres. Jfr. Alminnelige bestemmelser for båreandakt.

- LOV 1996-06-07 nr 32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32)

Les mer om gravferdsritualet


Del denne artikkel på e-post