Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Bryllup

Bryllup

Praktisk informasjon for deg som skal gifte deg.

Slik går du frem for å bestille bryllup
 
Vi tar nå i mot vigselspåmeldinger på nett - under vigsel.
 
Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen skal foretas av folkeregisteret. På http://www.skatteetaten.no/ finner dere "veien til ekteskapet - steg for steg". Her der det beskrevet hvordan man går frem og hvilke skjemaer som skal fylles ut. Folkeregisteret har en saksbehandlingstid på 2-3 uker.
 
Etter aktuelle skjemaer er sendt inn, vil dere, dersom dere ikke har bedt folkeregisteret om å sende attesten direkte til Sørum kirkekontor, motta en "Prøvingsattest".  Denne prøvingsattesten (originalen) skal sendes kirkekontoret snarest mulig. 
 
Attesten er gyldig i 4 måneder etter utstedelsen. Er attesten eldre enn 4 måneder, må ny prøving finne sted.
Når vigselen nærmer seg, vil dere bli kontaktet av presten som skal vie dere for å avtale samtale.
 Eventuell pynting med blomster i kirken står brudeparet
for. Dette skjer fortrinnsvis timen før vielsen eller i
arbeidstiden siste virkedag før vigselen, etter avtale med
kirketjener. 
 
Les mer om bryllup-forberedelser på kirken.no (http://kirken.no/)
 
Bryllupsmarsjer, salmer, soloinnslag. Dersom dere har
spesielle ønsker legges disse frem for organisten senest 2 uker før vielsen. Evt velger
organisten for dere. Soloinnslag skal godkjennes av organist og prest.
Innleide solister betales av brudeparet. Normalt inneholder en vielse 2
marsjer, 2 salmer og inntil 2 soloinnslag.
Vanlige brudemarsjer:
- Mendelsohn: Brudemarsj fra "En midtsommernatts drøm"
- Wagner: Brudekoret fra Lohengrin ("Here comes the bride" / "Nu er det gjort")
- H. Purcell: Trumpet Tune
- J. Clark: Trumpet Voluntary
- R Nordraak: Purpose
- K Nystedt: Bryllupsmarsj
- Fra Seljord: Bruremarsj
- Fra Øre: Bruremarsj
 
 
 
Kostnader 
 
For medlemmer av Den Norske Kirke koster det ingen ting å gifte seg i kirkene i Sørum, dersom en eller begge brudefolkene er folkeregistrert her. Dersom begge er folkeregistrert utenfor kommunen, betales det for leie av kirke og personell. 
For tiden utgjør avgifter til leie av kirke med organist kr. 4000,-. Dersom dere har egen organist, koster det kr. 3000,-. Prest er inkludert i begge prisalterntivene.
 
* Bruk av kirken til vielser i andre kirkesamfunn, ta kontakt med din menighet.
Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan
siden anmode om kirkens forbønn. Se ordningen Forbønn for
borgerlig inngått ekteskap.
 
 
Nye regler for vielser
Hittil har prestene bare hatt vigselsrett i kirkerom og bare unntaksvis på andre steder. Disse andre stedene måtte være godkjent av biskopen. I vårt distrikt er bare Nes kirkeruin godkjent. 
Nå har biskopen ønsket å myke opp disse reglene og gi prestene mulighet til å vie ektepar på flere alternative steder. 
Borg biskop har besluttet følgende:
1. Hovedregel er fortsatt at kirkelige vigsler skal finne sted i kirken. Alternative steder må som før godkjennes av biskopen.
2. Biskop vil som hovedregel godkjenne alternative steder som er anbefalt av prost, i samarbeid med soknepresten.
3. Biskopen vil ikke legge andre begrensninger på slike steder enn at de er egnet til å gjennomføre gudstjenester i.
4. Prostene inviteres til å komme med forslag til flere permanente steder i prostiet som kan egne seg som vigselssted.
Det er altså ikke fritt fram for alternative vigselssteder, som for eksempel på fjelltopper, under vann og i luften.
I tillegg må flere ting tas hensyn til: 
-Presten er forpliktet til å bruke godkjent liturgi.
-Det må legges til rette for at brudeparet kan knele. 
-Det må vurderes hvorvidt organist kan delta og om det er egnet instrument. 
-Det må være mulig for presten å ha flere vielser samme dag. 
-Prestene har bare plikt og fullmakt til å vie innenfor sitt tjenestedistrikt. Utenfor dette, må presten skaffe seg spesiell fullmakt fra stedets prest. Det vil da være stedets prest og prost som skaffer godkjennelse av vigselssted. Det vil da også være rimelig at presten honoreres av brudeparet etter gjeldende sats, siden en slik vielse faller utenfor prestens tjenesteplikt.
 


Del denne artikkel på e-post