Sørum kirkelige fellesråd > Kontakt

Om oss

Om kirkene i Sørum

Menighetene i Frogner, Sørum og Blaker utgjør Sørum prestegjeld av Den norske kirke. 

Dette prestegjeldet hører med til Østre Romerike prosti i Borg bispedømme

Sørum Kirkelige Fellesråd
er et felles organ for de tre menighetene og kirkene i Sørum, og har kontor i Linjegården, Tverrvegen 1, Sørumsand.Telefon 63 86 79 50, faks 63 86 79 51. 

Leder av Fellesrådet er Endre Stakkerud, Norumvegen 23, 1923 Sørum. Telefon 90599920 epost: endre-st@online.no.  

Les mer...

Åpningstider

Mandag - torsdag 09.00 - 14.00,  fredag stengt.

Menighetsbladet
Nyttige lenker

Nyttige lenker for våre lesere.

Les mer...

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD - VALGPERIODEN 2015 - 2019

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD, VALGPERIODEN 2015 -2019

FASTE MEDLEMMER:

Navn

Funksjon

Adresse

Mobiltlf.

E-post adresse

Berit Daae

leder

Furuvegen 20, 2016 Frogner

922 15 614

berit@daae.net

Amund Gillebo

nestleder

Valsringen 22, 1920 Sørumsand

419 33 303

amundgillebo@gmail.com

Sigrunn Larsen

medlem

Lillovegen 23, 1925 Blaker

934 24 097

sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no

Ragnhild Nysted

medlem

Eidsvegen 482, 1925 Blaker

971 34 878

ragnys@omline.no

Marion Forsland Berger

medlem

Trondheimsvegen 328, 2016 Frogner

473 06 316

marion.forsland.berger@gmail.com

Guttorm Søbye

medlem

Sletta 15, 1920 Sørumsand

469 28 552

guttorm.sobye@gmail.com

Liv B. Krohn-Hansen

Geistlig representant

Disenvegen 25, 2160 Vormsund

907 38 416

liv@krohn-hansen.no

Harald Ringstad

Kommunens representant

Fossumvegen 51, 1920 Sørumsand

948 42 080

harald.ringstad@ka.no

 

VARAMEDLEMMER:

Navn

Personlig varamedlem for:

Adresse

Mobiltlf.

E-post adresse

Kari Huse

Sigrunn Larsen

Tertittvegen 7, 1925 Blaker

916 19 962

kar-huse@online.no

Robert Linnerud

Berit Daae

Seljevegen 40, 2016 Frogner

414 38 990

robdalin@hotmail.com

Kari Anne Hove Sørli

Amund Gillebo

Bæregvegen 114, 1923 Sørum

977 10 074

karihove@hotmail.com

Oddrun Bjørnaas

Ragnhild Nysted

Fyenvegen 11, 1920 Sørumsand

911 88 978

oddrun67@gmail.com

Helge Seiertun

Marion Forsland Berger

Lerkevegen 15, 2016 Frogner

911 97 558

helgs@online.no

Hilde Sletholen Østby

Guttorm Søbye

Bingenvegen 1, 1923 Sørum

934 13 729

hildegardsbutikk@online.no

Gunnar Sem Kristiansen

Liv B. Krohn-Hansen

Haldenvegen 221, 1923 Sørum

908 32 332

gunnar.sem.kristiansen@sorumkirke.no

Roy Merli

Harald Ringstad

Trestakkvegen 9, 2016 Frogner

926 45 720

roy.merli@sorum.kommune.no

 
 
 

Menighetsrådene

Sørum menighetsråd
Leder: Amund Gillebo
Tlf. 419 33 303, e-post: amundgillebo@gmail.com
 
Faste medlemmer:
1. Amund Gillebo
2. Kari Anne Sørli
3. Guttorm Ragnar Søbye
4. Hilde Sletholen Østby
5. Niengneliam Haokip
6. Anne Lise Hammer
 
Vara:
7. Nora Maria Berg
8. Gunnar Kristian Finstad
9. Gudrun Ringstad
10. Svein-Aage Wulff
11. Eli Fossberg
 
Blaker menighetsråd
Leder: Sigrunn Larsen
Tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097, e-post: sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no 
 
Faste medlemmer: 
1. Sigrunn Helene Larsen
2. Hege Andresen
3. Ragnhild Nysted
4. Kari Johanne Huse
5. Bente Elisabeth Bjørnstad Ryen
6. May Synnøve Nyhus
 
Vara:
7. Kari Nesheim
8. Njål Mikael Foss
9. Oddrun Bjørnaas
 
Frogner menighetsråd
Leder: Berit Daae
Tlf. 922 15 614, e-post: Berit.e.daae@gmail.com
 
Faste medlemmer: 
1. Randi Elisabeth Ulvestad
2. Berit Elisabeth Daae
3. Knut Arild Nupen
4. Brit Elin Nordbø Wilberg
5. Robert Linnerud
6. Marion Torill Forsland Berger
 
Vara: 
7. Jakob Gakkestad
8. Torleiv Løken
9. Helge Seiertun
10. Hallgeir Ingebjørn Johansen Elstad
11. Inger Julie Amdal
 

Kirkelig Administrasjonsutvalg 2015 - 2019

KIRKELIG ADMINISTRASJONSUTVALG, VALGPERIODEN 2015 -2019

 

FASTE MEDLEMMER:

Navn

Funksjon

Adresse

Mobiltlf.

E-post adresse

Berit Daae

leder

Furuvegen 20, 2016 Frogner

922 15 614

berit@daae.net

Amund Gillebo

nestleder

Valsringen 22, 1920 Sørumsand

419 33 303

amundgillebo@gmail.com

Ragnhild Nysted

medlem

Eidsvegen 482, 1925 Blaker

971 34 878

ragnys@omline.no

Tom Bolstad

ansattes representant

Riisstubben 3, 2007 Kjeller

482 85 221

tombolstad@live.no

Mariann Dramstad

ansattes representant

Svarttrosttoppen 41 A, 1920 Sørumsand

412 33 535

kirkekontoret@sorumkirke.no

 

VARAMEDLEMMER:

Navn

Personlig varamedlem for:

Adresse

Mobiltlf.

E-post adresse

Marion Forsland Berger

Berit Daae

Tertittvegen 7, 1925 Blaker

916 19 962

kar-huse@online.no

Guttorm Søbye

Amund Gillebo

Sletta 15, 1920 Sørumsand

469 28 552

guttorm.sobye@gmail.com

Sigrunn Larsen

Ragnhild Nysted

Lillovegen 23, 1925 Blaker

934 24 097

sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no

Marie Grimstad

Marian Dramstad

Bekkedroga 30, 1920 Sørumsand

915 54 638

marie.grimstad@sorumkirke.no

Gunn Sinkerud Krogstad

Tom Bolstad

Østliveien 1, 1960 Løken

936 70 013

kirkegardene@sorumkirke.no

 

Gavekontoer

Menighetens gavekontoer:
 
Trosopplæringsprosjektet «Etter skoletid» 
kontonr. 1201.33.81141  

Ungdomsarbeider (Sopranos)
kontonr. 1644.15.49559

Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av kapell
kontonr. 1321.62.84512 
 
Blaker menighets vennskapsmenighet, Bagsarai i India 
kontonr. 1321.08.11944
(merk innbetalingen med «Bagsarai»)  
 
Sørum menighet støtter Bibelskolen Hunan i Kina (Det Norske Misjonsselskap) 
kontonr. 8220.02.85030.
(merk innbetalingen med «Bibelskolen Hunan i Kina, prosjektnr. 541031»)

Blomsterfondet, forskjønnelse av kirkegården (Sørum/Frogner)
Kontakt Tormod Egner, tlf 900 96 291 tormod.egner@sundtair.com 

Blomsterfondet ved Sørum kirke

Har du sett det flotte blomsterbedet rundt bauten og det vaiende flagget, når du går inn på kirke gården 17.mai?

Har du noen gang tenkt, hvem er ansvarlig for dette? Jo, det er Blomsterfondet.

Blomsterfondet er opprettet for å bidra til generell forskjønnelse av kirkegården. Midlene gjør det mulig å gjennomføre små, men viktige forbedringer raskt.

Blomsterfondet står for vedlikehold av bautaen, og beplantningen rundt, for de som falt under 2. verdenskrig.

Forbedringer som er gjennomført: parkeringsplassen ved kirken har blitt gruset opp og er satt i stand.
Flyttbar flaggstang er satt opp ved bautaen, ny informasjons tavle og ekstra beplantning, som må vedlikeholdes hver sommer.

Blomsterfondet er avhengig av gaver og bidrag. 
Dette kan gis i forbindelse med begravelser, eller gaver, fra de som måtte ønske å bidra til en penere kirkegård.

Dette er et ikke kirkelig initiativ. Det er mange som gjerne besøker kirkegården, selv om det ikke alltid oppleves som like naturlig å gå i kirken.
Det er fint med roen og ettertanken, og da er det ekstra viktig at det er pent der.  
Dersom det er spørsmål om blomsterfondet, eller man vil gi en gave er det bare å ta kontakt med Tormod Egner på telefon 900 96 291 eller e-post: tormod.egner@sundtair.com
 
Kontonumrene til blomsterfondene er:
Sørum            1602.55.36375
Frogner          1602.55.36472

Regler og rutiner for gravlegging på kirkegårdene i Sørum

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven), med forskrifter, rundskriv fra kirkedepartementet og vedtekter for kirkegårdene i Sørum kommune, beskriver de rettigheter og plikter man har i forbindelse med et dødsfall. Alle med bopel i kommunen har rett til grav i Sørum. Man kan fritt velge kirkegård.

Ved dødsfall tar den som sørger for gravferden, jfr.§ 9, eller et byrå på vegne av denne, kontakt med kirkekontoret for å få fastsatt tidspunkt for begravelse/bisettelse. I gravferdslovens § 9 fortelles det om hvem som i rekkefølge har rett til å besørge gravferden. Ved en eventuell uenighet om dette i familien, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen.

Gravferdslovens § 10 og 12 sier at kremasjon eller gravlegging skal skje senest ti dager etter dødsfallet. Fellesrådet kan forlenge fristene i § 10 tredje ledd og § 12 dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Normalt vil dispensasjon bare bli gitt hvor nærmeste pårørende i rett opp- og nedgående linje ikke kan komme innenfor ti dager. Fellesrådets avgjørelse kan ikke påklages.

I Sørum er ukedagene for gravferd satt til tirsdager, torsdager og fredager. Ved kremasjon skal urnen settes ned så snart det er praktisk mulig. Jfr. rundskriv nr. V-11B/2004 fra kirkedepartementet. I Sørum skjer urnenedsettelse normalt senest 3 uker etter dødsfall.

Valg av gravsted, feste og stell 
Om avdøde hadde et festet gravsted fra tidligere og fredningstiden er ute, kan dette brukes på nytt. Ved bruk av et gravsted som avdøde ikke var fester av, må fester gi et skriftlig samtykke til bruk av graven. Den som sørger for gravferden, blir oppført som ny fester for gravstedet og eventuelt andre gra ver som avdøde var fester for i kommunen. Dersom familien ønsker en annen fester må dette meddeles skriftlig til kirkekontoret.

Ved valg av nytt gravsted vil dette bli anvist av kirkegårdsforvaltningen. Er det ønsker om spesielle steder på kirkegården vil slike ønsker om mulig bli tatt hensyn til. Et ektepar eller samboende par velger som regel en dobbelt grav, dvs. et gravsted med to graver. En eller flere urner kan også settes ned på en kisteplass. Kirkegårdsbetjeningen vil, en tid etter en begravelse, fjerne blomster og etter hvert planere og så til med gress. Denne prosessen vil være avhengig av årstid og værforhold.

På et gravsted, som kan bestå av en eller flere enkeltgraver, kan det plasseres et gravminne. Gravminnet blir plassert på den graven som først tas i bruk og blir stående der også etter senere begravelser i gravstedet. Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt, som kun kan avgrenses med en tredelt natursteinskant som flukter med terrenget omkring. 

Ved å kontakte kirkekontoret kan det opprettes avtale om gravstell. Mange spørsmål kan enkelt besvares ved en henvendelse til kirkegårdskontoret eller kirkekontoret. 

Kirkegårdsvedtektene for Sørum finnes her 
De kan også fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Kirkevergen

Vedtekter for gravplassene i Sørum kommune

Vedtektene er gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. Vedtatt av Sørum kirkelig fellesråd 8. oktober 2014 og godkjent av Borg bispedømmeråd 20. oktober 2014. 

Les mer...

Kontakt

Sørum kirkelig fellesråd

Kirkekontoret

Blakervegen 11, 1920 Sørumsand
  Postboks 25, 1921 Sørumsand
63 86 79 50

   Send e-post

Kirkene
 Blaker Kirke, Eidsvegen 510, Blaker
 Frogner kirke, Gamle kirkeveg 19, Frogner
 Sørum kirke, Bingevegen 23, Sørum

Kontaktliste